Đức Thánh Nguyễn - Lý Quốc Sư

202019 phútKhám PháHD
Lý Quốc Sư sinh ra tại Ninh Bình. Khi lớn lên, sang Tây Trúc học đạo. Khi tu hành đắc đạo, ông trở về quê nhà, dựng chùa Viên Quang để tu hành, lấy vị hiệu là Minh Không.

Thể loại: Khám Phá